CELEAN BLOG

Gemba Walk: jak skutecznie obserwować halę produkcyjną?

utworzone przez | lip 2, 2024 | Lean w produkcji | 0 komentarzy

Dwoje inżynierów rozmawia w fabryce na temat obserwacji hali produkcyjnej metodą gemba walk

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak można lepiej zrozumieć procesy produkcyjne i poprawić efektywność pracy? To pytanie staje się kluczowe w kontekście Gemba Walk – innowacyjnej metody zarządzania, która przekracza biurowe granice i przenosi decydentów bezpośrednio na halę produkcyjną. Gemba Walk to więcej niż tylko inspekcja – to interaktywna podróż, która umożliwia zrozumienie codziennych wyzwań pracowników oraz identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy. Czy ta metoda może rzeczywiście zmienić sposób, w jaki postrzegamy zarządzanie i doskonalenie procesów? Odpowiedź leży w sercu Gemba Walk.

Co to jest Gemba Walk?

Gemba Walk to praktyka zarządzania, polegająca na bezpośredniej obserwacji miejsca pracy, zwanej “gemba”. W kontekście przemysłowym może to być hala produkcyjna, linia montażowa lub inna lokalizacja, gdzie odbywają się główne działania operacyjne. Podczas Gemba Walk kierownictwo lub inni decydenci odwiedzają to miejsce, aby zobaczyć, jak rzeczywistość wygląda na poziomie operacyjnym, zrozumieć procesy, identyfikować problemy i angażować się w rozmowy z pracownikami. Celem jest poprawa efektywności, usprawnianie procesów produkcyjnych, identyfikacja obszarów do doskonalenia oraz budowanie lepszego zrozumienia procesów.

Jak przeprowadzić Gemba Walk?

Przeprowadzenie skutecznego Gemba Walk wymaga kilku kluczowych kroków:

Planowanie

Określ cel wizyty, harmonogram i obszary do odwiedzenia. Upewnij się, że zespół ma świadomość planu i celów.

Obszar do zbadania

Wybierz konkretny obszar w miejscu pracy, który chcesz zanalizować podczas wizyty. Może to być linia produkcyjna, strefa montażu lub inne kluczowe miejsce operacyjne.

Obserwacje

Starannie obserwuj procesy, interakcje między pracownikami i przepływ pracy. Zauważ, co działa dobrze, a co wymaga poprawy.

Pytania

Rozmawiaj z pracownikami na miejscu, słuchaj ich opinii, obaw i sugestii. To świetna okazja do zrozumienia codziennych wyzwań i doświadczeń pracowników.

Notatki

Zapisuj swoje obserwacje, uwagi i wnioski. To pomoże w późniejszym przetwarzaniu informacji i podejmowaniu decyzji.

Ocena

Po zakończeniu wizyty, przeanalizuj zebrany materiał, podsumuj wnioski i działania do podjęcia. Zidentyfikuj obszary, w których można wprowadzić zmiany lub udoskonalenia.

Wyznaczanie celów

Skoncentruj się na konkretnych celach, które chcesz osiągnąć podczas wizyty. Mogą to być poprawa efektywności, identyfikacja problemów jakościowych lub zwiększenie zaangażowania pracowników.

Działania naprawcze

Jeśli natkniesz się na pilne problemy lub możliwości usprawnień w badanym obszarze, podejmij natychmiastowe działania naprawcze. Nie czekaj z implementacją potrzebnych zmian.

Monitorowanie postępu

Gemba Walk to proces ciągły. Regularnie powtarzaj wizyty, aby śledzić postępy, monitorować skutki wprowadzonych zmian i utrzymać zaangażowanie w doskonalenie procesów.

Dobre praktyki Gemba Walk

Oto kilka dobrych praktyk związanych z Gemba Walk:

1. Regularność: Planuj regularne wizyty, aby utrzymać ciągłość monitorowania i doskonalenia procesów.

2. Zaangażowanie pracowników: Zachęcaj pracowników do aktywnego udziału w Gemba Walk, zachęcając ich do dzielenia się swoimi obserwacjami, pomysłami i opiniami.

3. Otwartość i szacunek: Bądź otwarty na sugestie i opinie pracowników, a także traktuj ich z szacunkiem. To zwiększy zaangażowanie i zaufanie.

4. Natychmiastowe działanie: Nie zwlekaj z podejmowaniem działań naprawczych w przypadku wykrycia pilnych problemów. Szybka reakcja może zapobiec poważnym konsekwencjom.

5. Koncentracja na wartości dodanej: Skup się na identyfikowaniu działań, które przynoszą wartość dodaną dla procesów produkcyjnych i zwiększają efektywność.

6. Kontekst i zrozumienie: Przed przystąpieniem do podejmowania decyzji i działań, upewnij się, że zrozumiałeś kontekst i przyczyny występujących problemów.

7. Dokumentacja: Starannie dokumentuj wyniki Gemba Walk, w tym obserwacje, wnioski, działania podejmowane i ich skutki. To pomoże w śledzeniu postępów i uczeniu się na przyszłość.

8. Ciągły rozwój: Nie poprzestawaj na pierwszych sukcesach. Kontynuuj doskonalenie procesów poprzez regularne Gemba Walk, identyfikację nowych obszarów do poprawy i wprowadzanie innowacji.

Technik sprawdza maszyny podczas Gemba Walk w fabryce

Korzyści z wykorzystania Gemba Walk w przedsiębiorstwie

Wykorzystanie Gemba Walk w przedsiębiorstwie niesie za sobą szereg korzyści, w tym:

1. Poznanie rzeczywistych problemów: Bezpośrednia obserwacja procesów na miejscu pracy pozwala kierownictwu uzyskać rzeczywisty obraz działalności i identyfikować prawdziwe problemy.

2. Zwiększenie zaangażowania pracowników: Gemba Walk daje pracownikom możliwość bezpośredniego kontaktu z kierownictwem, co może zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za procesy.

3. Poprawa komunikacji: Regularne spotkania podczas Gemba Walk tworzą atmosferę otwartej komunikacji między kierownictwem a pracownikami, co może przyczynić się do rozwiązania konfliktów i poprawy relacji w miejscu pracy.

4. Szybkie reagowanie na problemy: Bezpośrednia obserwacja pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na problemy oraz podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych.

5. Doskonalenie procesów: Poprzez regularne monitorowanie i analizę procesów, Gemba Walk umożliwia identyfikację obszarów do doskonalenia i wprowadzanie ulepszeń w celu zwiększenia efektywności.

6. Zwiększenie efektywności operacyjnej: Poprawa procesów i wydajności przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa i osiąganie lepszych wyników finansowych.

7. Kultura ciągłego doskonalenia: Gemba Walk promuje kulturę ciągłego doskonalenia, gdzie wszyscy pracownicy są zaangażowani w proces identyfikacji problemów i poszukiwania rozwiązań.

8. Budowanie zaufania: Bezpośrednia obserwacja pracy przez kierownictwo może zbudować zaufanie między pracownikami a zarządzającymi, co może mieć pozytywny wpływ na atmosferę w miejscu pracy i motywację do działania.

Przykład Gemba Walk

Kontekst: Zakład produkcyjny produkujący części samochodowe zauważył spadek efektywności na linii montażowej. Kierownictwo zdecydowało się przeprowadzić Gemba Walk, aby zidentyfikować przyczyny i opracować plan naprawczy.

Krok 1: Określenie obszaru do zbadania

– Obszar: Linia montażowa podzespołów samochodowych.

– Powód: Spadek efektywności pracy i opóźnienia w produkcji.

Krok 2: Wyznaczanie celów

– Cel 1: Zidentyfikowanie przyczyn opóźnień w produkcji.

– Cel 2: Poprawa przepływu pracy i eliminacja zbędnych czynności.

– Cel 3: Zwiększenie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia.

Krok 3: Harmonogram i logistyka

– Data: 22 czerwca 2024 roku.

– Czas: Od 9:00 do 12:00.

– Uczestnicy: Wiceprezes ds. produkcji, kierownik linii montażowej, specjalista ds. jakości oraz przedstawiciele pracowników z linii montażowej.

Krok 4: Przygotowanie

– Dokumentacja: Przygotowanie formularzy obserwacyjnych do notowania uwag.

– Spotkanie wstępne: Krótkie spotkanie informacyjne z zespołem, wyjaśnienie celów i harmonogramu Gemba Walk.

– Materiały: Notatniki, długopisy, kamera do rejestrowania procesów (jeśli dozwolone).

Krok 5: Aktywne obserwacje

– Działania: Obserwowanie pracy na linii montażowej, rejestrowanie procesów, notowanie wszelkich przerw i opóźnień.

– Zwrócenie uwagi: Na przepływ materiałów, organizację pracy, wykorzystanie narzędzi, przestrzeń roboczą i ergonomię.

Krok 6: Rozmowy z pracownikami

– Podejście: Przeprowadzanie rozmów z pracownikami w sposób otwarty i szanujący, zbieranie ich opinii i sugestii.

– Pytania: O wyzwania, które napotykają w codziennej pracy, pomysły na usprawnienia, oraz obserwacje dotyczące problemów z narzędziami i materiałami.

Krok 7: Zapisywanie notatek

– Forma: Zapisanie obserwacji i sugestii w formularzach, rejestrowanie kluczowych spostrzeżeń na bieżąco.

Krok 8: Działania naprawcze

– Natychmiastowe działania: Rozwiązanie bieżących problemów, doskonalenie produkcji np. organizacja narzędzi, które były źle umiejscowione.

– Plan naprawczy: Opracowanie planu działań długoterminowych, takich jak przeprojektowanie układu stacji pracy.

Krok 9: Podsumowanie i analiza

– Spotkanie końcowe: Przeprowadzenie spotkania zespołu po Gemba Walk, omówienie zebranych obserwacji i sugestii.

– Dokumentacja: Sporządzenie raportu z wizyty, zawierającego wnioski i rekomendacje.

Krok 10: Kontynuacja monitorowania

– Regularność: Planowanie kolejnych Gemba Walk, aby monitorować postępy i wprowadzone zmiany.

– Ewaluacja: Analiza efektów działań naprawczych i ciągłe doskonalenie procesów.

Dzięki starannemu planowaniu i realizacji Gemba Walk, zakład produkcyjny może znacząco poprawić swoje procesy, zwiększyć efektywność i zaangażowanie pracowników.

Podsumowanie artykułu Gemba Walk

W artykule omówiono koncepcję Gemba Walk jako skutecznego narzędzia zarządzania, które pozwala kierownictwu bezpośrednio obserwować miejsce pracy i identyfikować obszary do poprawy. Gemba Walk to więcej niż tylko inspekcja – to interaktywna podróż, która umożliwia zrozumienie codziennych wyzwań pracowników oraz identyfikację potencjalnych obszarów do doskonalenia. Gemba Walk przykład na linii produkcyjnej ilustruje, jakie konkretnie korzyści może przynieść to narzędzie, prowadząc do poprawy efektywności i wydajności operacyjnej. Gemba Walk stanowi więc wartościowe narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, dążącego do ciągłego doskonalenia i zwiększenia efektywności.

Tomasz Cepiga

Założyciel CELean, Mentor i praktyk Lean od ponad 17 latPomaga firmom osiągnąć sukces pokazując jak prawidłowo przeprowadzać transformacje Lean, ucząc ludzi jak stać się lepszymi liderami, tworząc zgrane i efektywne zespoły, inspirując organizacje do osiągnięcia świetnych wyników